E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

V mesiacoch apríl až december roku 2019 prebiehali v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne kultúrno-osvetové aktivity s edukačným charakterom a edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí. Súčasťou projektu bola aj literárna súťaž Hviezdoslavova múza. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť verejnosti Hviezdoslava z rôznych pohľadov a zaujímavou formou priblížiť jeho osobu aj mladším generáciám. Hlavným cieľom edukačných aktivít v rámci projektu „Hviezdoslav našimi očami“ bolo rozvíjanie kompetencií vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia. Aktivity prebiehali pod vedením lektora a boli prispôsobené rôznym vekovým kategóriám. Aktivity sa zamerali na nasledovné kľúčové kompetencie:

Edukačné aktivity propagaciaPoznávacie (kognitívne) kompetencie: 

  • kriticky myslieť, učiť sa sám aj v skupine,
  • tvorivo myslieť.

Komunikačné kompetencie:

  • tvoriť, prijať a spracovať informácie,
  • verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city,
  • vyhľadávať a sprostredkovať informácie.

Interpersonálne (sociálne) kompetencie:

  • tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín,
  • vžiť sa do pocitov a konania inej osoby.

Spomenuté kompetencie sa realizovali v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava formou vyučovacích hodín a rôznych edukačných aktivít s využitím vystavených exponátov a autobiografických údajov. Vzdelávací program umožnil žiakom zaznamenať si základné informácie z lektorovho výkladu, individuálne skúmať historické pramene o živote básnika, prežívať jeho životné osudy na základe spomienok jeho súčasníkov, z autobiografického filmu, alebo z recitácie úryvkov niektorých básnikových diel. V pracovných listoch boli využité úryvky z diel autora a žiaci sa ich pokúšali prečítať s porozumením, prípadne čítali dramatizáciu dialógov z diela Ežo Vlkolinský: - „Benko a Estera“, „Zuzanka“ a pod. Aktivity boli realizované v priestoroch Oravského múzea pre MŠ, SŠ, I. a II. stupeň ZŠ. Materiál využívaný pri týchto aktivitách bol spracovaný tak, aby aktivity a pracovné listy mohli realizovať pedagógovia aj v priestoroch školy. Všetok spomínaný materiál obsahuje aj CD, ktoré bolo v rámci projektu vytvorené pre pedagógov. Pre deti, žiakov a študentov boli pripravené aj tvorivé dielne, kde si mohli vyrobiť napríklad visačku s motívom Hviezdoslava, menovky na zošit, alebo vyskúšať ako sa v minulosti písalo s brkom.

V rámci kultúrno-osvetových aktivít s edukačným charakterom sa uskutočnili prednášky, ktoré viedli JUDr. Peter Kerecman, PhD, Mgr. Adriana Brázdová a doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. Pán Kerecman predstavil účastníkom prednášky Hviezdoslava ako advokáta. Hovoril o jeho práci, sporoch ktoré riešil v rámci svojej advokátskej práce, ale aj vplyve advokácie na jeho básnickú tvorbu. Pani Brázdová predstavila Hviezdoslava z pohľadu zbierok SNK a pán Petraško si zaspomínal na svoju prácu literárneho historika v Hviezdoslavovom múzeu a oboznámil prítomných s básnikovou prekladovou tvorbou. Tieto aktivity boli určené pre vekovú kategóriu študentov stredných škôl a širokú verejnosť.

hviezdoslavFPUPavol Országh Hviezdoslav je považovaný za barda slovenskej literatúry, preto sa rozhodla Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava usporiadať v jubilejnom roku jeho 170. narodenín literárnu súťaž s názvom Hviezdoslavova múza. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 40 autorov, ktorí súťažili v kategóriách poézia a próza. Hlavnými porotcami súťaže boli spisovateľ Pavol Rankov a básnik Rudolf Jurolek. Vyhodnotenie literárnej súťaže a ocenenie víťazov prebehlo v rámci tradičného podujatia s názvom Seniorenky, ktoré dáva priestor na prezentovanie recitačných schopností, ale aj vlastnej tvorby najstaršej vekovej kategórii. Posledným podujatím v rámci projektu budú Vianočné Seniorenky s obdobným charakterom, ktoré sprítomnia Hviezdoslava slovom i obrazom aj najstaršej vekovej kategórii.

Pri tvorbe projektu „Hviezdoslav našimi očami“ odhadovali jeho tvorcovia Daša Korytárová Lofajová, Ľubica Chmelíková a Renata Jedláková dosah na cca 3000 osôb. Počas deviatich mesiacov trvania projektu sa ho nakoniec zúčastnilo viac ako 5600 osôb, z ktorých majoritnú časť tvorili žiaci a študenti z viac ako 120 škôl v rámci celého Slovenska.

Významné osobnosti našej histórie sa dajú spoznávať rôznymi spôsobmi. Projekt „Hviezdoslav našimi očami“ ukázal jednu z ciest, ako zaujať i mladšie ročníky a prezentovať im významné osobnosti našich dejín zaujímavou formou. Projekt mohol byť realizovaný aj vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia.

Autor: Oravská muzeálna spoločnosť

Kto je online?

Práve tu je 54 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900